KESKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI -22 ADET GÜBE DAĞITIM VE ALIM İHALESİ


ÝHALE ÝLANI

Süre ve Yaklaþýk Maliyet Bilgileri

Ýlan Süresi

:

21

     

Yasal Kapsam

:

13 b/3

Ýlan Süresi Ýçin Yaklaþýk Maliyet

:

3. adým 234.251,00 - 1.789.213,00

Ortak Alým

:

Hayýr


GEBE, SÝMENTAL IRKI DÜVE SATIN ALINACAKTIR

KIRIKKALE KESKÝN SOSYAL YARDIMLA�MA VE DAYANI�MA VAKFI

22 ADET GEBE, SÝMENTAL IRKI DÜVE ALINMASI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlýk usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:

Ýhale Kayýt Numarasý

:

2017/428146

 

1-Ýdarenin

a) Adresi

:

Yeni Hükümet Binasý 7/1 71800 KESKÝN/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarasý

:

0 318 515 31 37 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ýhale konusu malýn

a) Niteliði, türü ve miktarý

:

22 ADET GEBE (3-7 AY ARASI GEBE OLACAKTIR.) SÝMENTAL IRKI DÜVE ALINMASI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.

b) Teslim yeri

:

KESKÝN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEÃ?ME YAPILMASINDAN SONRA 3-ÝLE 60 ÝÃ? GÜNÜ ÃÇÝNDE GEBE (3-7 AYLIK GEBE) SÝMENTAL IRKI 22 ADET HAYVANIN TESLÝM EDÝLMESÝ GEREKMEKTEDÝR.


3- Yeterlik deðerlendirilmesinin

a) Yapýlacaðý yer

:

KESKÝN HÜKÜMET KONAÐI, KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU, 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

05.10.2017 - 14:00


4. Yeterlik deðerlendirmesine katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik deðerlendirmesine katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Ã?ekli ve içeriði Ýdari Ã?artnamede belirtilen baþvuru mektubu,
4.1.4 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:

Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler:

1-VETERÝNER SAÐLIK RAPORU

2-HAYVAN PASAPORTU (HAYVAN TANIMLAMA BELGESÝ)

 

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:

1-Ã?AHISLAR ÝÇÝN CELEPLÝK BELGESÝ, FÝRMALAR ÝÇÝN FAALÝYET BELGESÝ                                                                                                              2- ALINACAK HAYVANLARI TÜRK-VET SÝSTEMÝNE KAYITLI OLMASI GEREKMEKTEDÝR.

 


5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.

6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.

7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý KESKÝN SOSYAL YARDIMLAÃ?MA VE DAYANIÃ?MA VAKFI adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye baþvuracak olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Baþvurular, ihale tarih ve saatine kadar KESKÝN SOSYAL YARDIMLAÃ?MA VE DAYANIÃ?MA VAKFI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.

9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatý içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diðer hususlar:

Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.